Istorija

Teisė yra reikalinga žmogaus teisių supratimui ir įgyvendinimui. Daugelyje šalių Teisės pagrindų kursai yra įvesti į vidurinių mokyklų programas, tačiau, kadangi jos yra sąlyginai naujas mokyklose dėstomas dalykas, kyla pavojus, kad jas išstums tokios tradicinės disciplinos kaip istorija, geografija, literatūra ir kalbos.
Būtinybė išsaugoti ir plėsti pažintį su teise, kyla ne tik dėl jos mokslinės įžvalgos. Ji yra susijusi su teisingu žmogaus teisių temos pateikimu. Galima ginčytis, kad teisė yra perdaug abstrakti ir sunki vidurinei mokyklai. Tačiau ji išryškina žmogaus teisių esmę, nes apibrėžia jų paskirtį ir jų gynimo būtinybę.
Būtina pažinti įvairias teisės šakas, kad būtų galima identifikuoti skirtingas žmonių teises, pavyzdžiui, pozityvias ir negatyvias laisves, pilietines, politines, kultūrines, socialines ir ekonomines teises.
Socialinės ekonominės teisės, pavyzdžiui, teisė į būstą, patenkinamą pragyvenimo lygį, darbą už sąžiningą atlyginimą, aišku yra brangesnės daugeliui žmonių negu pilietinės ir politinės teisės, kurios negarantuoja kasdienės duonos. Ta prasme žmogaus teisės yra artimos visuotinei plėtros problemai.
Iš tikrųjų žmogaus teisės yra tiek pat etikos, kiek ir teisės reikalas. Pati žmogaus teisių sąvoka kyla iš žmogaus moralinės prigimties ir piliečio santykio su valstybe pripažinimo, o įstatymai, kurie reglamentuoja teisių principus nedviprasmiškai palaiko šią pagrindinę aksiomą. Teisinis ir moralinis švietimas atlieka svarbų vaidmenį švietime apie žmogaus teises.
Teisė praeityje ir dabar apibrėžia teisių ribas ir apimtį. Pastebėtina, kad ten, kur teisinis švietimas yra mokymo programos dalis, žmogaus teisėms yra skiriamas reikalingas dėmesys, nes ir teisininkai, ir vyriausybės linkę aiškinti tokias programas kaip baudžiamosios teisės ir pilietinio paklusnumo pareigos pamokas.
Jaunojo Teisininko Akademijos atsiradimą skatina moksleivių poreikis, baigiant mokyklą, turėti tam tikrą teisinių žinių kiekį, teisinio mąstymo stilių ir įgūdžius.
Jaunų žmonių teisinis švietimas yra svarbus siekiant užtikrinti, kad jos nariai prisitaikytų prie naujų bei nuolat besikeičiančių socialinių normų ir gebėtų jas panaudoti praktikoje savo teisėms ir laisvėms ginti bei pasinaudotų teikiamomis galimybėmis. Vienas iš visuomenės teisinio švietimo, kuris apima Lietuvos ir ES teisę, elementų yra visuomenės teisinio ugdymo.
Moksleivių teisinis švietimas – procesas, kurio metu jaunuoliams bus sudaromos galimybės įgyti žinias ir gebėjimus, reikiamus naudojantis savo teisėmis ir laisvėmis teisinėje sistemoje, ginant savo teises ir vykdant pareigas.
Jaunojo Teisininko Akademija taip pat skatins regionų plėtrą sudarant galimybes mokiniams iš skirtingų Lietuvos mokyklų gauti naujausią teisinę informaciją ir ja naudotis savišvietos tikslais, kurie bus skatinami savarankiškai naudotis pateikiama teisine informacija.
Teisės mokslas užima viena iš svarbiausių vietų visoje socialinių mokslų sistemoje. Teisės mokslo glaudus ryšys su kitais humanitariniais ir socialiniais mokslias sąlygoja jų kompleksinį pobūdį. Teisės mokslas tradiciškai skirstomas pagal teisės šakas (baudžiamosios, civilinės, konstitucinės ir kitos).
Atkreiptinas dėmesys, kad teisės mokslas jau peržengė pavienių šalių jurisprudencijos ribas, transformuojamas į bendrą Europos teisę.
Mykolo Romerio universitetas – šiuolaikiška aukštoji mokykla, Tarptautinės universitetų asociacijos, Europos universitetų asociacijos tikrasis narys, Europos teisės fakultetų asociacijos narys, Tarptautinės atviro ir distancinio mokymo asociacijų narys. 2002 metais Lietuvos teisės universiteto teisės krypties studijų programoms suteikta tarptautinė akreditacija. 2003 m. rugsėjo 16 d. Bolonijoje Lietuvos teisės universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis pasirašė Didžiąją Universitetų Chartiją, prie kurios prisijungti kviečiami pažangiausieji Europos ir pasaulio universitetai, pasiekę ryškesnių poslinkių savo veikioje ir universitetiniame judėjime.
Visuomenėje vykstantys procesai įtakoja teisę, nors tai daugiausiai pasireiškia teisės taikomajame pobūdyje. Teisės žinios yra labai paklausios, o jų studijos populiarios visuomenėje, taip pat jos tiesiogiai siejasi su verslu, politika. Šioje vietoje pastebėtinas nepakankamas ir menkai vykdomas teisinis švietimas. Gan plačiai paplitęs teisinis nihilizmas visuomenėje.

2006 – 2007 m. m.

Savo veiklą Jaunojo Teisininko Akademija pradėjo 2006-ųjų metų spalio mėnesį. Pirmais metais šią Akademiją baigė 54 moksleiviai.

2007 – 2008 m. m.

2007 m. spalio 20 d. Akademija pradėjo antruosius veiklos metus. Mokslo metų pradžioje prasidėjusios paskaitos sulaukė didelio moksleivių susidomėjimo iš visos Lietuvos. Vienus paskatino pernai jau dalyvavusių Jaunojo Teisininko Akademijoje draugų ar vyresnių brolių, seserų rekomendacijos, kiti pirmą kartą apie šią akademiją sužinojo iš skelbimų mokyklose, bet visus juos suvienijo noras daugiau sužinoti apie teisės mokslą, teisės studijas, teisininko profesiją. Kas antrą šeštadienį atvykdami į universitetą Jaunojo Teisininko Akademijos dalyviai išklausė teisės filosofijos, teisės istorijos, konstitucinės teisės, kriminologijos, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso, kriminalistikos, civilinės teisės bei civilinio proceso, romėnų teisės, administracinės teisės, darbo teisės, tarptautinės teisės bei Europos Sąjungos teisės paskaitas ir atliko praktines užduotis. 48 Jaunojo Teisininko Akademijos dalyviams buvo įteikti diplomai, kurie patvirtino, kad šie moksleiviai išklausė įvairių teisės šakų pagrindų paskaitas ir uoliai atlikinėjo namų užduotis.
Daugelis jau baigusiųjų Jaunojo Teisininko Akademiją moksleivių pripažino, kad keltis ankstų šeštadienio rytą, ir jei dar gyveni ne sostinėje, tikrai yra sudėtinga, bet buvo verta. Visų pirma jau vien dėl to, kad Jaunojo Teisininko Akademijos dalyviai turėjo galimybę susitikti su teisininko profesiją įgijusiais specialistais, padiskutuoti aktuliais jauniems žmonėms teisiniais klausimais. Praktinių užduočių metu moksleiviai sprendė uždavinius, mokėsi rašyti civilinį ieškinį, taip pat rašydami esė bandė atsakyti į įvairius probleminius klausimus. Visiems labiausiai įsiminė kriminalistikos paskaita, kurios metu JTA dalyviai galėjo pasidaryti savo pirštų antspaudus, bandė atskirti tikrus pinigus nuo padirbtų ir susipažino su įvairiomis kriminalistų naudojamomis technologijomis. Ne mažesnio susidomėjimo sulaukė ir kitos paskaitos – kiekvienas atrado sau artimą sritį. Išklausius teisės paskaitų ciklą ir gavus diplomus moksleiviai išsiskirstė su dar didesniu noru sugrįžti į Mykolo Romerio universitetą – tik šį kartą jau kaip tikri auštosios mokyklos studentai.

2008 – 2009 m. m.

2008 m. JTA toliau tęsia savo veiklą. Spalio 4 d. vykusiame Akademijos atidaryme dalyvavo kaip niekada gausus būrys moksleivių. Paskaitų metu moksleiviai galėjo susipažinti su teisės teorijos, teisės istorijos, žmogaus teisių sampratos, konstitucinės teisės, Lietuvos teisėsaugos institucijų, kriminologijos, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso, kriminalistikos, romėnų teisės, civilinės teisės, civilinio proceso, darbo teisės, administracinės teisės, tarptautinės teisės bei  Europos Sąjungos teisės pagrindais. Birželio 13 d. įvyko Jaunojo Teisininko Akademijos uždarymo šventė, kurios metu ištvermingiausiems bei stropiausiems Akademijos klausytojams buvo įteikti diplomai. Šiais metais Akademiją baigė gausus būrys moksleivių, iš įvairių Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Alytaus, Kaišiadorių, Mažeikių, Raseinių, Biržų ir kt. Buvo išdalinta net 140 diplomų, kurie patvirtino, kad šie moksleiviai išklausė įvairių teisės šakų pagrindų paskaitas ir atliko namų užduotis. Uždarymo šventėje dalyvavo ir diplomus įteikė Teisės fakulteto prodekanė doc. dr. Dalia Vasarienė bei paskaitas skaitę dėstytojai – doc. dr. Inga Žalėnienė, supažindinusi su Lietuvos teisėsaugos institucijomis, civilinio proceso teisės dėstytoja doc. dr. Egidija Stauskienė, baudžiamosios teisės dėstytojas doc. dr. Aurelijus Gutauskas, baudžiamojo proceso teisės dėstytoja doc. dr. Rima Ažubalytė bei  lekt. Vitalija Tamavičiūtė, dėsčiusi Europos Sąjungos teisę.

_dsc2931

2011 – 2012 m. m.

Birželio 16 d. vyko Jaunojo teisininko akademijos uždarymas bei JTA pažymėjimų įteikimas.  JTA baigė jau šeštuosius mokslo metus.  Baigimo pažymėjimai įteikti moksleiviams, kurie nepagailėjo šeštadienių ir juos paskyrė teisei bei stropiai atliko užduodamus namų darbus. Šia proga jaunuosius teisininkus sveikino Teisės fakulteto dekanė prof. dr. Rima Ažubalytė, doc. dr. Artūras Petkus, lekt. Ieva Deviatnikovaitė, lekt. R. Gelumbauskienė bei lekt. Juozas Valčiukas. Taip pat dekanė pranešė džiugią naujieną – JTA 2010-2012 metais baigę moksleiviai, kuriems įteikti pažymėjimai ir šiemet planuojantys stoti į Mykolo Romerio universiteto teisės bei teisės ir valdymo programų valstybės nefinansuojamas vietas, prie konkursinio balo gaus 1 papildomą balą.

Tikimės, kad akademija padėjo susipažinti su teisės mokslu iš arčiau bei padės apsispręsti renkantis profesiją.

_DSC8968

_DSC8977

_DSC8919

_DSC8900

_DSC8894

2012-2013 m. m.

Spalio 15 d. Jaunojo teisininko akademija pradėjo šeštuosius mokslo metus. Kaip ir kiekvienais metais, į atidarymo šventę susirinko gausus būrys moksleivių iš visos Lietuvos. Susirinkusiuosius sveikino Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanė prof. dr. Rima Ažubalytė bei prodekanė doc. dr. Regina Valutytė. Po sveikinimo kalbų moksleiviai galėjo išklausyti ir pirmąją paskaitą. Su Teisės teorija visus supažindino dėstytojas asist. Juozas Valčiukas.
Visiems moksleiviams linkime sėkmės ir ištvermės!

_DSC3067

_DSC3116

_DSC3076